Algemene voorwaarden Rikifotografie
1. Over deze algemene voorwaarden.
1. Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld door rikifotografie, alle foto's, bestellingen en diensten van deze fotograaf vallen onder deze algemene voorwaarden.
2. U gaat automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden bij het maken van een afspraak van een reportage. Heeft u problemen met deze voorwaarden kunt u alleen schriftelijk van te voren bezwaar maken, eventueel kan er een nieuw contract met aangepaste algemene voorwaarden worden gemaakt.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast.
4. Op locatie zult u de algemene voorwaarden schriftelijk ontvangen en deze ondertekenen, hiermee geeft u te kennen deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.

2. De fotoreportage.
1. Uit iedere fotoreportage wordt door de fotograaf een selectie uit de geschoten foto's gemaakt. Deze foto's moeten technisch in orde zijn en mag niet te veel afwijken van de kwaliteit die in het portfolio te zien is.
2. De fotoreportage is pas afgerond wanneer de fotograaf een selectie foto's heeft gemaakt die de fotograaf als voldoende kwaliteit acht. De fotograaf staat geheel vrij in het maken van haar eigen selectie, u kunt geen beroep doen op verwijderde foto's of foto's die als onvoldoende kwaliteit worden beschouwt door de fotograaf.
3. Wanneer u een afspraak voor een fotoreportage heeft staan is het verplicht dat het paard in een goede conditie verkeerd (schoon, en eventuele bijzonderheden zijn van te voren gemeld).
4. Wanneer er afspraken worden gemaakt over "alle foto's" betreft dit enkel de foto's waarmee de fotograaf zelf instemt. Er mag uit deze foto's dus een selectie worden gemaakt door de fotograaf die de fotograaf niet hoeft te leveren.
6. Het gedrag van het paard kan uw foto's sterk beïnvloeden, train uw paard om hem netjes stil te laten staan. Doet u dit niet is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel een tegenvallend resultaat in de poses van uw paard.
7. Zorg ervoor dat uw paard klaar staat als de fotograaf arriveert. De fotograaf hoeft niet onnodig te wachten op het paard, mocht dit wel het geval zijn mag de fotograaf deze wachttijd in rekening brengen.
8. Binnen 2 weken na uw reportage zullen uw foto's op een webpagina worden geplaatst. De foto's staan hier in het klein op, niet geschikt om af te drukken. Uit deze foto's kunt u een keuze maken voor de nabestelling. Als u deze foto's verder op het internet wilt verspreiden dient u hier van te voren met de fotograaf over te overleggen.

3. Boekingen.
1. Een reportage boeken kan uitsluitend via mailcontact met het aangegeven mailadres op de site. Vanuit dit mailcontact kan er ook telefonisch contact volgen.
2. De prijs van een fotoreportage is exclusief reiskosten van de fotograaf, deze worden apart in rekening gebracht.
3. Het bedrag voor de fotoreportage dient van te voren via overschrijving of gepast contant op locatie te worden betaald. Wanneer er nog geen betaling is gedaan zal er ook geen product worden afgeleverd.
4. Een fotoreportage mag 1 week van te voren worden geannuleerd, wordt de reportage later geannuleerd heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminder met de nog niet gemaakte kosten.
5. Bij bewolking of zonneschijn kunnen er foto's gemaakt worden, bij regen echter niet. De fotograaf heeft het recht de fotoreportage naar een andere datum door te schuiven wanneer er regen verwacht wordt. De kosten schuiven dan samen met de reportage op naar een latere datum.
6. Teruggave van geld is in geen geval mogelijk, mochten de foto's van de reportage om wat voor reden dan ook niet naar wens zijn zal de fotograaf er alles aan doen een oplossing te vinden. Eventueel zou de reportage opnieuw kunnen worden gemaakt.
7. Organisaties van evenementen kunnen de fotograaf kosteloos boeken voor een evenement. Wel vragen wij u om een duidelijke vermelding in uw programma, zodat deelnemers (vooraf) op de hoogte zijn van onze komst. Tevens vragen wij u om exclusiviteit als fotograaf op dit evenement.
8. Ongeveer 1 a 2 weken na de fotoreportage zal de fotograaf de geschikt bevonden foto's op een webpagina zetten. U ontvangt dan (meestal per email of telefoon) de link van deze pagina. Vanaf deze webpagina kunt u uw fotoafdrukken uitkiezen en nabestellen. Foto's worden niet op cd-rom aangeboden.

4. Betalingen.
1. Bij het boeken van een reportage geeft u te kennen dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk van te voren anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
3. Bestellingen van foto afdrukken en digitale fotobestanden worden via vooruitbetaling per bank/giro in rekening gebracht. U ontvangt van ons per email de bevestiging van uw bestelling, welke binnen 14 dagen voldaan dient te worden.
4. Bij commerciële opdrachten: levering uit archief, etc. ontvangt u een factuur, welke u binnen 14 dagen dient te voldoen, tenzij anders overeengekomen. U ontvangt de licentie voor het gebruik van de door u bestelde foto's pas na ontvangst van betaling. Publicatie van bestelde foto's is dus een rechtsgeldig, vanaf het moment waarop het volledige bedrag betaald en door ons ontvangen is.
5. Wij hanteren voor alle leveringen een betalingstermijn van 14 dagen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogt met 5,- euro administratie kosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering direct uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

5. Foto's & Nabestellingen
1. Wilt u (extra) foto's nabestellen? Na ontvangst van uw betaling worden uw foto's binnen 21 werkdagen verzonden.
2. Uw foto's worden verzonden in een karton bordrug enveloppe, zodat uw foto's optimaal beschermd worden tijdens het transport via TNT post.
3. Verzonden foto's zijn vanaf het moment van verzending voor uw risico. Alle schade die de bestelling tijdens het transport oploopt, valt buiten de verantwoording van Rikifotografie. Indien u dit risico niet wil lopen, kunt u de foto's persoonlijk af komen halen aan het adres van de fotograaf. Neem hiervoor contact op. De fotograaf kan in geen geval geld terug geven bij beschadigingen tijdens transport. In overleg (en bij bijwijs van beschadiging) kan uw bestelling tegen kostprijs opnieuw worden verzonden.
4. Het is toegestaan de kleine foto's (max 600×800px) met watermerk te gebruiken op weblogs, sites en spellen zolang de foto niet wordt nabewerkt en het copyright onaangeroerd blijft. De foto moet dus in zijn huidige staat worden behouden.
5. Alle foto's zijn enkel voor uw eigen, persoonlijke gebruik. Commercieel gebruik is enkel toegestaan na schriftelijke voorafgaande toestemming (en slechts na het voldoen van het op de publicatie van toepassing zijnde bedrag) van de fotograaf.
6. Indien u een foto wenst te bestellen voor commercieel gebruik, neem dan vooraf contact met ons op, wij bespreken met u een passende vergoeding.
7. Pas na ontvangst van uw betaling kunnen wij tot leveren van uw bestelling over gaan. Onbetaalde foto's kunnen niet worden verzonden.
8. Als u een speciaal formaat voor bijvoorbeeld een trailersticker kunt u van te voren naar het juiste formaat vragen.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de voorbeeldfoto's schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.


7. Auteursrechten & Publicaties
1. Digitale bestanden en auteursrechten van alle reportages blijven altijd in het bezit van Rikifotografie. Indien u foto's wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf, deze moet u altijd kunnen tonen.
3. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen enkel recht op de foto's. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
4. Op al onze foto's rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rikifotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
5. Alle door Rikifotografie gemaakte foto's kunnen in het archief worden opgenomen en ter inzage worden gesteld aan onze klanten en geïnteresseerden.
6. De fotograaf mag de foto's van uw paard uit ieder type reportage, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken,
verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Foto's kunnen gebruikt worden voor o.a. Magazines en advertenties van bedrijven, etc. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kan dit enkel voorafgaand aan de fotoreportage schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt worden.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Rikifotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Rikifotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij iedere vorm van publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: "Foto: Rikifotografie" of "Foto:
www.RiKifotografie.nl". Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen.
10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van de fotograaf.
11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
12. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 150,- Euro
14. Indien de fotograaf twijfelt aan de aan u verleende toestemming voor publicatie, bent u verplicht de schriftelijke licentie voor het betreffende fotogebruik aan de fotograaf te tonen.

8. Licenties
1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en
voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring